Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności została stworzona w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
2. Polityka prywatności określa działania podejmowane przez wspólników Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych, służących zawieraniu i realizacji umów pozostających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem domeny janowscy.com.
3. Administratorami danych osobowych są:
Barbara Janowska
Wincenty Janowski
Jakub Janowski
Michał Janowski
wspólnicy spółki cywilnej Barbara, Wincenty, Jakub i Michał Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie
ul. Krzywa 4/25
38-500 Sanok
NIP: 687-13-33-794
REGON: 370079302
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Administratorzy danych osobowych dokładają wszelkich starań, aby dane osobowe były chronione, a ich zbieranie i przetwarzanie odbywa się z użyciem środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających ich zabezpieczenie przed nieupoważnionym wykorzystaniem.

§2 Definicje

1. Użytkownik: oznacza osobę fizyczną, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Serwis: oznacza stronę internetową, pod którą Administratorzy danych osobowych prowadzą serwis internetowy, działającą w domenie www.janowscy.com.
3. Pozostałe użyte w niniejszej Polityce prywatności pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w art. 4 Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

Zawieranie i realizacja umów

1. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
2. Celem przetwarzania danych osobowym w tym przypadku jest wykonanie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcie działań mających na celu zawarcie umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
3. Odbiorcą pozyskanych w ten sposób danych osobowych, gdy wymaga tego realizacja umowy, mogą być organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz inne organy administracji publicznej.
4. Pozyskane w powyższy sposób dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przedstawienia oferty oraz ewentualnego zawarcia i realizacji umowy.

Faktura VAT

1. Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie w związku z realizacją umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wystawia faktury VAT. W tym celu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zbierane i przetwarzane są dane osobowe w zakresie wymaganym przez przepisy podatkowe, tj. imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy, adres prowadzenia działalności oraz NIP.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku, jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach danych osobowych w postaci wystawienia faktury VAT.
3. Odbiorcami danych osobowych zawartych w fakturach VAT są organy podatkowe.
4. Z uwagi na konieczność ujęcia wystawionych faktur VAT w dokumentacji księgowej, dane osobowe w nich zawarte przechowywane są przez okres czasu wymagany przepisami prawa.

§4 Prawa i obowiązki Administratorów danych osobowych oraz Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratorów danych osobowych dostępu do danych osobowych które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania jego danych oraz skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
3. Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym terminie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku podjęcia kontaktu telefonicznego lub przy pomocy adresu e-mail podanych w Serwisie oraz w przypadku zawarcia i realizacji umowy, a co za tym idzie wystawienia faktury VAT.
5. Realizacja powyższych uprawnień następuje stosownie do przepisów art. 15-22 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
6. Administratorzy danych osobowych gwarantują poufność zebranych danych osobowych, nie powierzają i nie udostępniają ich podmiotom nieuprawnionym.

§5 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie.
2. Wszelkie pytania w zakresie zasad ochrony danych osobowych należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..